w miejscu tym powstaje opis bezpiecznego wykożystania podnośników koszowych podczas pracy.

Wraz ze wzrostem świadomości na temat wypadków przy pracy zwiększa się poularność wykożystywania podnośników koszowych podczas prac na wysokościach. Co to znaczy na wysokościach? Dokładną definicję możemy przeczytać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). I tu wycinek powyższego rozporządzenia.

"........jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi....." oczwiście przytaczamy tu tylko wycinek rozporządzenia. 

Podesty ruchome podział:

Ze względu na budowę:

przegubowe 

teleskopowe

przegubowo - teleskopowe

nożycowe

stacjonarne

wiszące

Ze względu na sposób poruszania się 

wolnobieżne – podnośniki koszowe posiadają one własny napęd

przewoźne – podnośniki koszowe zamontowane na przyczepach

samojezdne – podnośniki koszowe zamontowane na podwoziach samochodowych

wózki jezdniowe – najczęściej są to ładowarki teleskopowe z koszem

Ze względu na sposób zespół napędowy

elektryczne (akumulatorowe)

spalinowe

mówiąc o podestach ruchomych używany też nazw takich jak zwyżka, podnośnik koszowy, podnośnik nożycowy. Podnośnik teleskopowy na gąsienicach nazywa się potocznie "pająkiem" ze względu na jego wygląd po rozłożeniu. Zdjęcie w zakładce galeria.

POSTANOWIENIA TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE

a) Podnośniki są objęte dozorem technicznym i mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
b) Osoba obsługująca podnośnik musi posiadać kwalifikacje do jego obsługi wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c) Osoba przebywająca w koszu musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

d) Prace przy obsłudze podnośników wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej, dlatego zabrania się pracy z podnośnikiem osobom zgłaszającym lub wskazującym niedostateczną sprawność fizyczną lub psychiczną. O fakcie niedyspozycji należy niezwłocznie powiadomić przełożonego.
e) Dopuszcza się pracę w koszu osoby nie posiadającej kwalifikacji w zakresie obsługi podnośnika, w takiej sytuacji obsługa podnośnika realizowana jest z pulpitu umieszczonego na dolnym ramieniu
podnosnika.
f) Zaleca się posiadanie przenośnych środków łączności przez pracowników znajdujących się w koszu
g)Zabrania się wykonywania prac z użyciem podnośników w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem w odległościach mniejszych niż:
- dla linii do 1 kV z przewodami nieizolowanymi – 3 m,
- powyżej 1 do 15 kV – 5 m,
- powyżej 15 do 30 kV – 10 m,
- powyżej 30 do 110 kV – 15 m,
- powyżej 110 kV – 30 m,

h) Ze względu na możliwość wykonywania pracy w wychyleniu poza kosz lub platformę podestu ruchomego, pracowników należy wyposażyć w indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz wskazać punkty kotwienia tego sprzętu